Leveringsvoorwaarden

Ropac Disposables
Postbus 128
6666 MK  Heteren

Gedeponeerd bij kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 09108015.

1.Toepasselijk van deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Ropac hierna te noemen Ropac en een koper, waarop Ropac deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Offerte. De door Ropac gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

3. Levering. Tenzij anders is overeengekomen, geschied levering af magazijn van Ropac. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Ropac is gerechtigd de levering op te schorten totdat de koper, conform artikel10 lid 1 van deze voorwaarden, 50 % van het verschuldigd bedrag heeft aanbetaald.

4. Levertijd. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Deellevering. Het is Ropac toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geld niet indien een deel levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken afzonderlijk worden geleverd, is Ropac bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Monsters, modellen en voorbeelden. De aan te leveren producten kunnen iets afwijken.

7. Doorverkoop. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren. Indien de koper het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing heeft gewijzigd, zal de koper Ropac vrijwaren voor alle schade in verband met het product waarvoor Ropac aansprakelijk wordt gesteld

8. Beendiging van de overeenkomst. *De vorderingen van Ropac op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar. *Na het sluiten van de overeenkomst aan Ropac omstandigheden ter kennis komen die Ropac goede grond geven dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen: *Indien Ropac de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. -In de genoemde gevallen is Ropac bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Ropac schadevergoeding te vergoeden. *Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en /of materiaal waarvan Ropac zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst niet meer kan worden gevergd, is Ropac bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9. Eigendomsvoorbehoud. Behoudende het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor de zekerheid heeft gesteld, behoud de verkoper zich de eigendom van de goederen voor, in dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Bij gerede twijfel bij de verkoper omtrent de betalingscapaciteit van de verkoper, is de verkoper bevoegd de levering uit te stellen. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde levering te leiden schade.

10. Betalingen. Betaling dient te geschieden als volgt: Binnen 15 dagen na facturering dient het verschuldigd bedrag overgemaakt te worden naar kantoren van Ropac of door omschrijving van het verschuldigde bedrag naar 67.19.22.157 ten name van Ropac te Ede. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de koper in het verzuim; De koper is vanaf het moment van verzuim , over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 1,5 % per maand. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11. Incasso kosten. Is de koper in verzuim of gebreken met het nakomen van de verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van koper. Deze kosten bedragen 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 350,= euro

12. Aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Ropac is beperkt tot het bedrag in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheids verzekering wordt uitbetaald.

13. Ontbinding. De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na verklaring van Ropac, op het tijdstip dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard. Door ontbinding worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Ropac geleden schade. Ondermeer bestaande uit winstderving.

14.Deze overeenkomst is aangegaan voor een minimum periode van vijf jaar, vanaf de datum van ondertekening. Daarna continuering per jaar, tenzij een der partijen de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt uiterlijk drie maanden voor het einde van het abonnement jaar. Binnen deze overeenkomst verplicht u zich de dispensers uitsluitend te gebruiken in combinatie met producten, welke u dient af te nemen bij Ropac. Indien u om enerlei redenen binnen vijf jaar na ondertekening van dit contract het gebruik van de producten van Ropac in deze dispensers staakt, dient er dertig procent van de totaal te verwachten opdrachtsom aan Ropac te worden voldaan en de dispensers te retourneren aan Ropac en de prijs daarvoor te betalen zoals in de overeenkomst is aangegeven gedeeld door drie, maal de resterende looptijd. ( prijzen excl. B.T.W. )

15.Beschadigingen bij montage of demontage, van muren, wand tegels, of electrische-of waterleidingen en dergelijke, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

16.Opdrachtgever dient aan te geven waar leidingen zich kunnen bevinden om zo schade te beperken.

17. Wijziging van deze voorwaarde. Ropac disposables is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.